Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

05/02/2020 02:39 PM


         Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng

           1. Chức năng:

Phòng Truyền thông và Phát triên đối tượng có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác truyền thông về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; công tác phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Xây dựng, trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tinh chương trình, kế hoạch công tác truyền thông về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thât nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế phù hợp với yêu cầu, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
  2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xây dựng dự toán kinh phí tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội tỉnh dựa trên tông số kinh phí tuyên truyền được Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và đề xuất việc sử dụng kinh phí có hiệu quả theo quy định của pháp luật và của Bảo hiếm xã hội Việt Nam.
  3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; phối hợp với các đơn vị liên quan (trong và ngoài Ngành) tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn.
  4. Khai thác và sử dụng các nguồn thông tin và kênh thông tin trong và ngoài Ngành đúng quy định của pháp luật để tuyên truyên vê chế độ, chính sách bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế phù hợp với mục đích, nhiệm vụ tuyên truyền trong từng thời kỳ của Ngành. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền; kiêm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền đôi với Bao hiểm xã hội huyện.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo quy định tại Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý, biên tập thông tin đăng tải trên Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh trên Internet theo quy định.

  1. Chủ trì, tham mưu cho Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các Sở, Ngành đề xuất với ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh giao chí tiêu về phát triển đối tượng trên địa bàn.
  1. Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý thu xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xâ hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt. Hướng dẫn tố chức, cá nhân tham gia mới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế làm thủ tục đăng ký tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bao hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; thực hiện bàn giao cho Phòng Quan lý thu danh sách đôi tượng tham gia mới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm y tế. Tồng hợp, theo dõi Bảo hiểm xã hội huyện vê việc phát triên đôi tượng.
  2. Tham mưu giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng về truyền thông và phát triển đối tượng theo quy định; quản lý hệ thống đại lý thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo phạm vi được giao; đào tạo, cấp thẻ nhân viên đại lý thu và chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện đào tạo, cấp thẻ nhân viên đại lý thu theo phân cấp.
  3. Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của phòng đối với Bao hiếm xã hội huyện và các tô chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bao hiểm xã hội Việt Nam.

k) Quán lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm nghiệp vụ theo phân quyền, trên địa bàn toàn tỉnh.

  • Là đầu mối phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về lao động ở địa phương cập nhật thông tin về tình hình sư dụng lao động trên địa bàn. Phối họp với cơ quan quan lý trên địa bàn thực hiện rà soát, đối chiếu, cập nhật dữ liệu, khai thác, phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; định kỳ hàng năm trao đối thông tin với cơ quan quản lý trên địa bàn.

m)  Tham gia, đê xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bồ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tê.

n)   Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyêt các đơn thư, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo theo quy định.

o) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dường nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

p)  Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

q)  Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cửu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông và phát triển đôi tượng.

r)   Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

s)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh giao.

3. Lãnh đạo phòng: Số tổng đài (08) 39.979.039

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Số nhánh 1611

Phó Trưởng Phòng: Bà Đoàn Thị Thúy Vân - Số nhánh 1615

Phó Trưởng Phòng: Bà Quảng Ngọc Phương Anh - Số nhánh 1602

Số điện thoại tổng đài: (08) 39.979.039 - Các máy nhánh Công tác Truyền Thông: 1611