Điện thoại liên hệ

02/04/2018 10:42 AM


STT Họ và tên Thông tin liên hệ
  BHXH Tỉnh Hà Giang 02193886157
1 BHXH huyện Đồng Văn
  Hoàng Văn Hiên Chức vụ: Giám đốc DĐ: 0912606369 ĐT: 02193856150 E-Mail: hienhv@hagiang.vss.gov.vn
  Vàng Thu Hương Chức vụ: TNHS DĐ: 0968748168 ĐT: E-Mail: 
2 BHXH Huyện Mèo Vạc
  Nguyễn Chí Thành Chức vụ: PGĐ phụ trách DĐ: 0946452616 ĐT: 02193871428 E-Mail: thanhnc@hagiang.vss.gov.vn
  Đào Thị Phương Chức vụ: TNHS DĐ: 0913213587 ĐT: 02193871158 E-Mail: phuongdt@hagiang.vss.gov.vn
3 BHXH huyện Yên Minh
  Trần Trung Kiên Chức vụ: Giám Đốc DĐ: 0911037868 ĐT: 02193852082 E-Mail: kientt@hagiang.vss.gov.vn
  Phí Thị Phương Thảo Chức vụ: TNHS DĐ: 0914090596 ĐT: E-Mail: thaoptp@hagiang.vss.gov.vn
4 BHXH huyện Quản Bạ
  Nguyễn Xuân Đông Chức vụ: Giám đốc DĐ: 0982347559 ĐT: 02193.846.426 E-Mail: dongnx@hagiang.vss.gov.vn
  Nguyễn Thị Hồng Nhung Chức vụ: TNHS DĐ: 0912635010 ĐT: 02183846172 E-Mail: nhungnth@hagiang.vss.gov.vn
5 BHXH huyện Vị Xuyên
  Đỗ Hiếu Nghĩa Chức vụ: Giám đốc DĐ: 0916428119 ĐT: 02193826231 E-Mail: nghiadh@hagiang.vss.gov.vn
  Đán Thị Thanh Nhàn Chức vụ: TNHS DĐ: 0974553822 ĐT: 02193825800 E-Mail: nhandtt@hagiang.vss.gov.vn
  Bùi Thị Thảo Chức vụ: TNHS DĐ: 0947057144 ĐT: E-Mail: thaobt@hagiang.vss.gov.vn
6 BHXH huyện Bắc Mê
  Trần Thị Bích Điệp Chức vụ: Giám đốc DĐ: 0912270577 ĐT: 02193841709 E-Mail: diepttb@hagiang.vss.gov.vn
  Hà Thị Nhung Chức vụ: TNHS DĐ: 0919805291 ĐT: E-Mail: nhunght@hagiang.vss.gov.vn
7 BHXH huyện Hoàng Su Phì
  Nguyễn Xuân Tùng Chức vụ: Giám đốc DĐ: 0914837400 ĐT: 02193831235 E-Mail: tungnx@hagiang.vss.gov.vn
  Nguyễn Đình Chiên Chức vụ: TNHS/CĐCS DĐ: 0971078468 ĐT: E-Mail: chiennd@hagiang.vss.gov.vn
8 BHXH huyện Xín Mần
  Đinh Văn Thức Chức vụ: Lãnh đạo DĐ: 0988009181 ĐT: 02193836336 E-Mail: thucdv@hagiang.vss.gov.vn
  Trần Tuấn Linh Chức vụ: TNHS DĐ: 0919056683 ĐT: 02193836157 E-Mail: linhtt@hagiang.vss.gov.vn
9 BHXH huyện Bắc Quang
  Phạm Ngọc Hùng Chức vụ: Giám đốc DĐ: 0965886568 ĐT: 02193821819 E-Mail: hungpn1@hagiang.vss.gov.vn
  Phạm Mai Thủy Chức vụ: TNHS DĐ: 0984063101 ĐT: 02193821054 E-Mail: thuypm@hagiang.vss.gov.vn
  Phạm Thanh Hằng Chức vụ: TNHS DĐ: 0975063586 ĐT: E-Mail: hangpt@hagiang.vss.gov.vn
10 BHXH huyện Quang Bình
  Hoàng Văn Chí Chức vụ: Giám đốc DĐ: 0947497762 ĐT: 02193820800 E-Mail: chihv@hagiang.vss.gov.vn
  Lương Thị Tuyện Chức vụ: TNHS/CĐCS DĐ: 0989210626 ĐT: 02193820171 E-Mail: tuyenlt@hagiang.vss.gov.vn

  • TIN BÀI LIÊN QUAN