Ban giám đốc

12/11/2017 08:47 PM


Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Hương

Năm sinh: 1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tự Lập - Mê Linh - Vĩnh Phú

Trình độ: Bác Sỹ chuyên khoa I

Điện thoại: (0219).3886.067 Email: huongntt@hagiang.vss.gov.vn    


Phó giám đốc: Mai Quang Hùng

Năm sinh: 1964

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tứ Quận - Yên Sơn - Tuyên Quang

Trình độ: Đại học Tài chính kế toán, Cử Nhân chính trị

Điện thoại: (0219).3886.124

Email: hungmq@hagiang.vss.gov.vn    


Phó giám đốc: Hoàng Hồng Phong

Năm sinh: 1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Yên Cường - Ý Yên - Nam Định

Trình độ: Đại học

Điện thoại: (0219).3886.099

Email: phonghh@hagiang.vss.gov.vn