Phòng Thanh Tra - Kiểm Tra

Phòng Kế Hoạch - Tài Chính

Phòng Cấp Sổ, Thẻ

Phòng Truyền Thông và Phát triển đối tượng

Phòng Giám Định BHYT

Phòng Chế Độ BHXH

Văn Phòng

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

Phòng Quản lý Thu

Phòng Công Nghệ Thông Tin