Từ ngày 01/07/2020: Không còn chế độ viên chức suốt đời

27/11/2019 08:33 AM


Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 8, ngày 25/11/2019, với 436/454 đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành (88,20%), Quốc hội chính thức thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; theo đó, đáng chú ý, sẽ không còn chế độ viên chức suốt đời.

(Ảnh minh họa)

Cụ thể, theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, tất cả trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi Luật có hiệu lực vào ngày 01/07/2020) sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn, trừ viên chức được tuyển dụng mới vào đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý về việc thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới trong Dự án Luật trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Có ý kiến đề nghị quy định theo hướng viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa 02 lần sẽ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn để bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi của người lao động; thu hút lao động có trình độ cao, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm công bằng trong áp dụng chế độ viên chức, tương thích với quy định của Bộ luật Lao động. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị kéo dài thời hạn của hợp đồng để phù hợp hơn với tính chất công việc tương đối ổn định của viên chức và tương ứng với quy định về thời gian bổ nhiệm, thời gian thực hiện một số loại công việc. Tuy nhiên, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới trong Dự thảo Luật là thể chế hóa Nghị quyết Trung ương về Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn). Quy định này áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày Luật này có hiệu lực (01/07/2020); viên chức đã được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Việc quy định như vậy là phù hợp với Điều 240 của Bộ luật Lao động hiện hành và Điều 220 của Bộ luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Để góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi của viên chức tuyển dụng mới, làm rõ hơn đối tượng được áp dụng, thời hạn của hợp đồng có thời hạn và không xác định thời hạn, trường hợp phải tiếp tục ký kết hợp đồng đối với viên chức đã hoàn thành hợp đồng xác định thời hạn, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉnh lý nội dung khoản 2 Điều 2 của Dự thảo Luật và bổ sung khoản 3 Điều 2 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 28 của Luật Viên chức hiện hành về ký kết tiếp, chấm dứt hợp đồng làm việc), bổ sung khoản 10 vào Điều 2 (bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 59 của Luật Viên chức hiện hành) theo hướng: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn, trước khi hết hạn hợp đồng làm việc 60 ngày, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức. Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải tiếp tục ký kết hợp đồng làm việc với viên chức. Trường hợp không ký tiếp hợp đồng làm việc đối với viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải nêu rõ lý do bằng văn bản. Còn hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày Luật có hiệu lực thi hành (01/07/2020), khi Luật có hiệu lực thì không có thay đổi về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành, cụ thể, viên chức đã ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Viên chức đã ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng làm việc đã ký kết; sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định của pháp luật. Đối với viên chức được tuyển dụng từ ngày Luật có hiệu lực thi hành (01/07/2020) ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn trừ: Cán bộ, công chức được chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật này; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, còn một nội dung đáng chú ý là bên cạnh việc xử lý hình sự, cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm gắn với hệ quả pháp lý tương ứng với hình thức kỷ luật. Quy định này nhằm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm thống nhất với hình thức kỷ luật theo quy định của Đảng, đồng thời thực tiễn áp dụng trong thời gian qua cho thấy đã có hiệu quả nhất định, đáp ứng được nguyện vọng của đông đảo nhân dân; thể hiện rõ hình thức kỷ luật gắn với hệ quả về vật chất, tinh thần, luật cũng đã bổ sung nguyên tắc gắn hình thức xử lý kỷ luật với hệ quả pháp lý tương ứng để làm cơ sở cho Chính phủ quy định chi tiết, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm tính khả thi, linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện.

Oanh Nguyễn - tapchibaohiemxahoi.gov.vn