"Tư tưởng, biện pháp và hiệu quả cải cách của ngành BHXH tác động rõ rệt tới kinh tế - xã hội đất nước"

Đẩy mạnh truyền thông - nâng cao nhận thức

Cải cách chính sách BHXH hướng tới mục tiêu an sinh bền vững

Nhiều đột phá trong cải cách chính sách BHXH

Thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp đưa Nghị quyết 28-NQ/TW vào thực tiễn