Các phòng chức năng

12/11/2017 08:48 PM


 Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh
1. Phòng Chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
2. Phòng Giám định bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
3. Phòng Quản lý thu.
4. Phòng Khai thác và thu nợ.
5. Phòng Cấp sổ, thẻ.
6. Phòng Tổ chức cán bộ.
7. Phòng Kế hoạch - Tài chính.
8. Phòng Thanh tra - Kiểm tra.
9. Phòng Công nghệ thông tin.
10. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính.
11. Văn phòng.
Các phòng và Văn phòng trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao đối với từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Tổng Giám đốc.
Phòng, Văn phòng chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.