BHXH tỉnh Hà Giang chủ động gia hạn thẻ BHYT cho đối tượng năm 2020

17/02/2020 03:09 PM


Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), các văn bản hướng dẫn Luật, các văn bản hưởng dẫn của BHXH Việt Nam. Tính đến hết tháng 1/2020 toàn tỉnh đã thực hiện cấp mới 61.744 thẻ; gia hạn trên dữ liệu TST cho 574.178 đối tượng hết hạn 31/12/2019 đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho đối tượng khi đi khám chữa bệnh.

Có được kết quả như trên BHXH tỉnh đã chủ động ban hành các văn bản hướng dẫn BHXH các huyện thực hiện rà soát toàn bộ dữ liệu cấp thẻ BHYT của đối tượng hết thời hạn sử dụng đến 31/12/2019 theo quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn luật và Hướng dẫn liên ngành số 07/HDLN theo các nội dung sau:

1. Chuyển dữ liệu điện tử các loại đối tượng do người lao động, đơn vị quản lý người lao động, tổ chức BHXH đóng BHYT quy định tại Điểm 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 mục A phần II hướng dẫn liến ngành số 07/HDLN-LĐTBXH-TC-YT-GDĐT-BHXH, danh sách điện tử đối tượng thân nhân lực lượng Công an nhân dân và toàn bộ  danh sách điện tử thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng người có công, cựu chiến binh, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, thân nhân người có công, người phục vụ người có công còn giá trị giá trị sử dụng sắp xếp theo địa chỉ thôn, tổ dân phố của từng xã, phường, thị trấn, gửi cho UBND cấp xã để theo dõi, rà soát, đối chiếu, tránh trùng lặp.

2. Phối hợp với UBND cấp xã rà soát, phân loại đối tượng để tránh trường hợp cấp trùng thẻ BHYT, cấp không đúng đối tượng. Hướng dẫn UBND cấp xã lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ, gia hạn thẻ BHYT theo đúng Hướng dẫn liên ngành số 07/HDLN-LĐTBXH-TC-YT-GDĐT-BHXH.

3. Hướng dẫn UBND xã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho người tham gia theo quy định tại Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế; Hướng dẫn liên ngành số 06/HDLN-SYT-BHXH ngày 30/12/2015 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang; Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-SYT-BHXH ngày 28/9/2017 của Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang; Công văn số 1919/BHXH-GĐBHYT ngày 05/12/2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang.

4. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu cấp thẻ, gia hạn thẻ BHYT từ UBND các xã, phường, thị trấn; kiểm tra hồ sơ chưa đúng phải kịp thời thông tin, hướng dẫn UBND cấp xã điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện.

5. Rà soát các tiêu thức trên thẻ BHYT, đặc biệt là thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, mã nơi đối tượng sinh sống (K1, K2), mã quyền lợi thông tin về nhân thân...; đổi mức hưởng BHYT theo quy định.

6. Tiếp tục thực hiện cập nhật biến động, hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình theo Công văn số 3582/UBND-KGVX ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Hà Giang.

7. Thời hạn  thẻ BHYT có giá trị sử dụng thực hiện theo quy định tại  Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Để thống nhất gia hạn thẻ BHYT trên toàn tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, thành phố thực hiện gia hạn thẻ của các đối tượng thuộc mã : Người thuộc hộ gia đình nghèo; Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; Người  được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hằng tháng thấp hơn mức lương cơ sở theo quy định của chính phủ; Thân nhân công an; Người thuộc hộ gia đình cận nghèo ngân sách nhà nước; Người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc trường hợp được cấp thẻ hộ nghèo; Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật thời hạn sử dụng đến 31/12/2020.

8. Thẻ BHYT đã được cấp theo mã số BHXH thì chỉ thực hiện gia hạn tiếp trên bộ công cụ TST và không thực hiện in lại thẻ. Trường hợp thẻ BHYT tăng mới,  gia hạn có thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu và thay đổi thông tin trên thẻ (mã đối tượng, mã quyền lợi hưởng...), thẻ hỏng mờ, rách...thì thực hiện cấp mới, cấp lại  theo quy định.

9.  Thông báo đến đơn vị quản lý đối tượng thông báo cho người lao động biết việc  sử dụng thẻ BHYT cũ để đi khám bệnh; chữa bệnh. Đối với thẻ BHYT in mới thực hiện việc bàn giao thẻ BHYT cho phòng/bộ phận 1 cửa để bàn giao thẻ BHYT cho đơn vị và người tham gia thông qua dịch vụ bưu chính đúng thời hạn quy định.

Hà Thị Thơm - phòng Cấp sổ, thẻ BHXH tỉnh Hà Giang

  • TIN BÀI LIÊN QUAN