Trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên

03/02/2020 03:18 PM


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 14/2020/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2020.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, nhà giáo sẽ được hưởng chế độ trợ cấp này khi có đủ 03 điều kiện sau:

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng BHXH từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/1994 đến 31/5/2011;

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm 01/01/2012. Nếu bị tạm dừng hưởng lương hưu thì được trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Mức hưởng trợ cấp một lần bằng tiền, tính theo công chức:

Số tiền trợ cấp = (lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp

Trong đó:

- Lương hưu tháng là mức lương hưu của tháng tại thời điểm 15/3/2020;

- Số năm được tính trợ cấp là tổng thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành trong các cơ sở giáo dục…

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ của nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP, cơ quan BHXH huyện, thị xã có trách nhiệm giải quyết và chi trả trợ cấp cho người được hưởng; trường hợp không giải quyết, cơ quan BHXH trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do./.

 

 

PV - baohiemxahoi.gov.vn