Phòng Cấp Sổ, Thẻ

Phòng Truyền Thông và Phát triển đối tượng

Phòng Chế Độ BHXH

Phòng Giám Định BHYT

Văn Phòng

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

BHXH Huyện Bắc Quang

BHXH Huyện Bắc Mê

BHXH Huyện Hoàng Su Phì

BHXH Huyện Mèo Vạc