Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các văn bản khác liên quan (36)
Trích yếu: 08/NQ-CP Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 10/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 56/2017/QH14 Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 36/2018/QH14 Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 101/2015/QH13 Bộ luật tố tụng hình sự
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 12/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 100/2015/QH13 Bộ Luật Hình sự
Ngày ban hành:
13/03/2019
Ngày có hiệu lực:
13/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 207/KB-BHXH Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019
Ngày ban hành:
12/03/2019
Ngày có hiệu lực:
12/03/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực