Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (53)
Trích yếu: 929/QĐ-BHXH Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày có hiệu lực:
30/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 772/QĐ-BHXH Quyết định về việc Công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh ghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXHVN
Ngày ban hành:
25/06/2018
Ngày có hiệu lực:
25/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 756/BHXH-QLT Thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới
Ngày ban hành:
23/06/2018
Ngày có hiệu lực:
23/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 595/QĐ-BHXH Ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ - BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
Ngày ban hành:
30/01/2018
Ngày có hiệu lực:
30/01/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 5054/BHXH-DVT V/v dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định số 416/QĐ-QLD
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4423/BHXH-DVT V/v tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 4397/BHXH-GĐB V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 838/QĐ-BHXH QĐ Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
24/12/2017
Ngày có hiệu lực:
24/12/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực