Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quý hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19

07/04/2020 08:36 AM


Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương vừa ban hành công văn số 693/SLĐTBXH -LĐTLBHXH ngày 01/4/2020 Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Theo đó trong thời gian qua, do tác động bởi dịch bệnh Covid-19, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn dẫn đến một số doanh nghiệp tổ chức, đơn vị phải tạm dừng hoạt động sản xuất, một số người lao động phải tạm thời nghỉ việc. Để tạp diều kiện cho Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, Liên ngành Sở Lao động Thương binh và Xã hội - Sở Tài chính - Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương ban hành Hướng dẫn liên ngành số 691/HDLN: LĐTB&XH-TC-BHXH ngay 01/4/2020 việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. 

Trường hợp người sủ dụng lao động đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì nộp hồ sơ đề nghị theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 691/HDLN: LĐTB&XH-TC-BHXH ngay 01/4/2020. (Hướng dẫn liên ngành đính kèm)

Hồng Nhung

BHXH Hải Dương