Công tác tiếp Công dân của BHXH tỉnh Hải Dương

13/04/2020 10:53 AM


            1. Viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần và tiếp công dân đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.

            2. Giám đốc BHXH tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, Giám đốc BHXH huyện tiếp công dân vào ngày 05 và ngày 20 hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ tết, ngày lễ, ngày nghỉ hàng tuần thì thực hiện vào ngày làm việc kế tiếp; tiếp công dân đột xuất khi:

            a) Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau;

            b) Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

              c) Khi có yêu cầu khẩn thiết theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra hoặc viên chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân.

Trường hợp Giám đốc bận vì lý do công việc thì phân công Phó Giám đốc thực hiện tiếp công dân. Trưởng các Phòng nghiệp vụ phối hợp tiếp công dân theo đề nghị của Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Kiểm tra.

            3. Thời gian tiếp Công dân

            - Mùa hè (Từ 01/4 đến 31/10 hàng năm)

            + Buổi sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút;

            + Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.

            - Mùa đông (Từ 01/11 đến 31/3 hàng năm)

            + Buổi sáng: Từ 7 giờ 30 đến 12 giờ;

            + Buổi chiều: Từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh Hải Dương

BHXH Hải Dương