Chỉ thị số 3677 ngày 20 tháng 9 năm 2018 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

21/09/2018 10:46 AM


Ngày 20/9/2018 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 3677/CT-BHXH về việc Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Nội dung cụ thể trong file đính kèm: File văn bản

  • TIN BÀI LIÊN QUAN