• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Giải pháp nâng cao độ bao phủ BHXH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Mã đề tài CS14-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Hưng Yên
Chủ nhiệm đề tài Phạm Hữu Hiện
Học vị Cử nhân
Thư ký đề tài ...
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30/11/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS14-16.pdf