Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Thông báo (2)
Trích yếu: Thông báo về việc tổ chức chi trả tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động
Ngày ban hành:
20/06/2018
Ngày có hiệu lực:
20/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc điều chỉnh mức lương cơ sở
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày có hiệu lực:
07/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực