Thống kế tổng hợp kết quả thu, chi BHXH, BHTN, BHYT tháng 5/2019

12/05/2019 03:15 PM


    Theo báo cáo thống kê tổng hợp kết quả thu, chi BHXH, BHTN, BHYT, trong tháng 5/2019 BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện được kết quả như sau:
- Tổng số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT: 789.575 triệu đồng; trong đó:
+ Thu BHXH: 572.663 triệu đồng;
+ Thu BHTNLĐ-BNN: 11.469 triệu đồng;
+ Thu BHTN: 44.278 triệu đồng;
+ Thu BHYT: 160.529 triệu đồng;
+ Thu lãi phạt chậm đóng: 636 triệu đồng.
- Tổng số tiền chi BHXH, BHTN, BHYT: 889.966 triệu đồng, trong đó:
+ Chi BHXH: 702.605 triệu đồng;
+ Chi BHTN: 18.279 triệu đồng;
+ Chi khám chữa bệnh BHYT: 169.082 triệu đồng.
- Số người được giải quyết hưởng mới chế độ BHXH: 19.886 người.
- Số người được giải quyết hưởng mới các chế độ BHTN: 3.324 người.
- Số lượt người khám chữa bệnh BHYT: 220.715 lượt người