Thống kế tổng hợp kết quả thu, chi BHXH, BHTN, BHYT tháng 6/2019

12/06/2019 03:15 PM


    Theo báo cáo thống kê tổng hợp kết quả thu, chi BHXH, BHTN, BHYT, trong tháng 6/2019 BHXH thành phố Hải Phòng đã thực hiện được kết quả như sau:
   - Tổng số tiền thu BHXH, BHTN, BHYT: 896.210 triệu đồng, trong đó:
   + Thu BHXH: 576.158 triệu đồng;
   + Thu BHTNLĐ-BNN: 11.507 triệu đồng;
   + Thu BHTN: 45.448 triệu đồng;
   + Thu BHYT: 261.416 triệu đồng;
   + Thu lãi phạt chậm đóng: 1.681 triệu đồng.
   - Tổng số chi BHXH, BHTN, BHYT: 865.676 triệu đồng, trong đó:
   + Chi BHXH: 692.872 triệu đồng;
   + Chi BHTN: 22.719 triệu đồng;
   + Chi BHYT: 150.085 triệu đồng.
   - Số người được giải quyết hưởng mới chế độ BHXH: 17.111 người.
   - Số người được giải quyết hưởng mới chế độ BHTN: 2.265 người.
   - Số lượt người khám chữa bệnh BHYT: 194.824 lượt người.

Trương Thị Hậu - Phòng Kế hoạch Tài chính