Từ ngày 01/7/2019: Áp dụng lương cơ sở mới 1.490.000 đồng/tháng làm căn cứ mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN.

07/06/2019 12:00 AM


Thực hiện Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 24/5/2019 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội, áp dụng mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng làm căn cứ mức lương đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTNLĐ-BNN từ ngày 01/7/2019.
Về Đối tượng:
- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện 
- Cán bộ, công chức cấp xã
- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động 
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
Các đối tượng nêu trên đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN căn cứ tiền lương, phụ cấp tính theo mức lương cơ sở mới là 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019. Trường hợp truy đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN phần chênh lệch tăng thêm do điều chỉnh tăng mức lương cơ sở thì phải đóng cả tiền lãi trên số tiền truy đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN theo quy định.
Người lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 29.800.000 đồng (tương đương 20 lần mức lương cơ sở) thì đóng BHXH, BHYT tối đa bằng 29.800.000 đồng từ ngày 01/7/2019.
Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất bằng 29.800.000 đồng (tương đương 20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.
Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm kịp thời điều chỉnh và thực hiện việc thu nộp BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN theo mức lương cơ sở mới cho người lao động đúng quy định./.