Tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Ủy ban nhân dân phường Bàng La- quận Đồ Sơn – TP Hải Phòng.

Công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng thông qua hệ thống Bưu điện 6 tháng đầu năm 2019

quận Đồ Sơn tích cực tham gia Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019”

Chuyển phát hành chính công qua dịch vụ bưu Điện.

BHXH quận Đồ Sơn: Làm tốt công tác giám sát chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống Bưu điện