quận Đồ Sơn tích cực tham gia Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi năm 2019”

29/05/2019 03:56 PM


 Hội thi Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi là hình thức sinh hoạt chính trị góp phần nâng cao nhận thức, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua hội thi giúp cho cán bộ công đoàn BHXH quận Đồ Sơn và các cán bộ công đoàn trong toàn quận  được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ, năng lực trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện các hoạt động tại công đoàn cơ sở, đồng thời tuyên truyền Bộ luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và Luật công đoàn đến toàn thể cán bộ viên chức và người lao động trên địa bàn quận.