Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện

18/02/2020 04:01 PM


Năm 2020, BHXH thành phố Hải Phòng được BHXH Việt Nam giao phát triển người tham gia BHXH tự nguyện đạt 30.033 người. Thực hiện Kế hoạch số 1279/KH-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, ngoài các giải pháp thực hiện phát triển người dân tham gia BHXH tự nguyện đang được tích cực triển khai, BHXH thành phố Hải Phòng phát động phong trào thi đua năm 2020 với chủ đề “Mỗi công chức, viên chức, lao động hợp đồng là một tuyên truyền viên, tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện”.

Đoàn viên Thanh niên cơ quan BHXH thành phố Hải Phòng tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH

- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH các quận, huyện: tuyên truyền, vận động được ít nhất 04 người tham gia BHXH tự nguyện. 
- Mỗi viên chức, lao động hợp đồng: tuyên truyền, vận động được ít nhất 02 người tham gia BHXH tự nguyện. 
- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng: tuyên truyền, vận động được ít nhất 100 người tham gia BHXH tự nguyện. 
- Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan BHXH Thành phố: mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành tuyên truyền, vận động được ít nhất 02 người tham gia BHXH tự nguyện. 
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan BHXH Thành phố: tuyên truyền, vận động được ít nhất 50 người tham gia BHXH tự nguyện.
Kết quả thực hiện phong trào thi đua được tính cho tập thể và là một trong những căn cứ chấm điểm thi đua năm 2020 của các đơn vị, cá nhân.  Đây là một cách làm sáng tạo của BHXH thành phố Hải Phòng đã được triển khai hiệu quả trong những năm qua,  hiện thực hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về BHXH tự nguyện tới người dân, sao cho mỗi người dân đều có lương hưu để hưởng an nhàn khi tuổi già.