Người dân có thể tham gia, nộp tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua đại lý thu Viettel

23/04/2020 10:08 AM


Để tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH thành phố Hải Phòng đã ký kết Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với Viettel Hải Phòng

Hiện nay, người dân có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các đại lý thu Bưu điện, UBND xã, phường, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội như: Hội Nông dân, Hội phụ nữ. Để tạo điều kiện cho người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH thành phố Hải Phòng đã ký kết Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với Viettel Hải Phòng . Theo đó,  người dân có thể đăng ký tham gia và nộp tiền đóng BHYT,  BHXH tự nguyện  tại các điểm giao dịch của Viettel Hải Phòng.

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng