BHXH thành phố Hải Phòng kiểm tra đại lý thu BHXH, BHYT

26/06/2019 10:54 AM


Thực hiện kế hoạch, trong tháng  5/2019,đoàn kiểm tra Phòng Khai thác và thu nợ, Phòng Quản lý thu đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị trên địa bàn thành phố thuộc đại lý Bưu điện. Qua kiểm tra cho thấy về cơ bản  đại lý thu Bưu điện đã thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như có nhân viên đại lý thu chưa viết biên lai thu tiền cho người tham gia BHYT, lập các biểu mẫu chưa đúng, đủ theo quy định, chưa nộp tiền kịp thời về cơ quan BHXH,…
Công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra đã giúp đại lý thu Bưu điện thấy được những việc đã làm tốt, chưa làm tốt của đại lý, phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại trong thời gian sắp tới để đại lý thu thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.