Phát động phong trào thi đua yêu nước Ngành BHXH giai đoạn 2016 - 2020

23/12/2016 12:00 AM


Trong giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ đặt ra với Ngành BHXH là tập trung thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020"; đồng thời, thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đề ra trong "Chiến lược phát triển Ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ nêu trên, BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 trong toàn Ngành với chủ đề: “Ngành BHXH quyết tâm đổi mới phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu xây dựng hệ thống BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả cao; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2016-2020 góp phần phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước”.

Phong trào thi đua yêu nước của Ngành BHXH giai đoạn 2016-2020 gồm 05 nội dung chủ yếu:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, khơi dậy phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi đơn vị, mỗi tập thể, cá nhân trong Ngành, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao…

Hai là, các phong trào thi đua yêu nước phải gắn với đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, phải thường xuyên chú trọng việc phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền nêu gương với hình ảnh “người công chức, viên chức ngành BHXH gương mẫu, lao động sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân với ý thức trách nhiệm cao” từ đó tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong Ngành để mọi người noi gương, học tập.

Ba là, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua như: đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, hấp dẫn, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp; trên 90% dân số tham gia BHYT…

Bốn là, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng các quy định của Nhà nước và của Ngành; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng, kiên quyết chống bệnh thành tích. Chú trọng khen thưởng người hoàn thành tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn và người trực tiếp thực thi công vụ. Đồng thời làm tốt việc tổ chức tôn vinh, trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng để tạo được tác động tích cực trong nêu gương, giáo dục và lan tỏa trong toàn Ngành và trong xã hội. 

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng; kịp thời nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản về thi đua, khen thưởng của Ngành theo đúng các quy định mới của Nhà nước; tiếp tục kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới.

BHXH Việt Nam yêu cầu, các đơn vị trong Ngành căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, tình hình thực tiễn của đơn vị mình tiếp tục phát động phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với mục tiêu thiết thực bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Ngành, đồng thời tích cực hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và chính quyền, đoàn thể ở địa phương…, góp phần bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm ổn định và phát triển hệ thống an sinh xã hội của đất nước và cùng cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./.