• CHI TIẾT THÔNG TIN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN
Tên đề tài Thực trạng giải quyết chế độ TNLĐ ở BHXH tỉnh Quảng Nam và một số kiến nghị, đề xuất
Mã đề tài CS23-16
Đơn vị thực hiện BHXH tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm đề tài Nguyễn Thanh Danh
Học vị Thạc sĩ
Thư ký đề tài Văn Phú Quân
Thời điểm bắt đầu theo kế hoạch 05/09/2016
Thời điểm kết thúc theo kế hoạch 30/09/2017
Xếp loại Đạt
Báo cáo kết quả của chương trình, đề tài
  • CS2316.pdf