BHXH tỉnh Hà Nam: Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

01/04/2020 03:54 PM


Thực hiện Chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tháng 4 và lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5/2020 qua Bưu điện trong cùng một kỳ chi trả, cụ thể:

1 - Thời gian chi trả:

Từ ngày 16/4/2020 đến ngày 25/5/2020 (kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật;trừ ngày lễ).

2 - Địa điểm chi trả:

2.1. Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua ATM: Thực hiện chuyển đầy đủ 2 tháng (tháng 4, 5) cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng theo đúng quy định hiện hành.

2.2.  Đối với người hưởng nhận lương hưu bằng hình thức tiền mặt:

- Thực hiện chi trả tại nhà cho người hưởng, chỉ phát tiền lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hằng tháng, không chi trả chéo địa bàn. Thời gian chi trả cụ thể do Bưu điện phối hợp UBND xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, tổ dân phố thông báo đến từng người hưởng.

- Thực hiện chi trả tại các điểm chi trả và bưu cục của bưu điện đối với những trường hợp ủy quyền mà người được ủy quyền ngoài địa bàn chi trả và những trường hợp nhân viên chi trả đến nhà nhưng không gặp người hưởng.

- Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19: Bưu điện tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

- Trường hợp người hưởng có nhu cầu đột xuất, không thể nhận tiền theo lịch chi tại nhà của Bưu điện, người hưởng liên hệ với nhân viên chi trả của Bưu điện để được hướng dẫn giải quyết.

- Những trường hợp tăng mới tháng 5/2020, BHXH tỉnh lập Danh sách chi trả bổ sung để bàn giao cho Bưu điện tỉnh tiếp tục chi trả từ ngày 16/5/2020./.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam