Văn Phòng: Sđt: 0226.38513.463. Email: vanphong@hanam.vss.gov.vn

Phòng TT-PTĐT. Sđt: 0226.3889.939. Email: ttptdt@hanam.vss.gov.vn

Phòng CNTT. Sđt: 0226.3854.271. Email: cntt@hanam.vss.gov.vn

Phòng TT-KT. Sđt: 0226.3889.939. Emai: ttkt@hanam.vss.gov.vn

Phòng CST. Sđt: 0226.3854.476. Email: cst@hanam.vss.gov.vn

Phòng QLT: Sđt: 0226.3854.270. Email: qlt@hanam.vss.gov.vn

Phòng CĐBHXH. Sđt: 0226.3854.273. Email: cdbhxh@hanam.vss.gov.vn

Phòng GĐBHYT. Sđt: 0226.3854.610. Email: gdbhyt@hanam.vss.gov.vn

Phòng KHTC. SĐT: 0226.3.843.304. Email: khtc@hanam.vss.gov.vn

Phòng TCCB. SĐT: 0226.3.854.346 Email: tccb@hanam.vss.gov.vn.