Tiêu đề

Người gửi

Nội dung

Lĩnh vực

Từ ngày

Đến ngày

  • Danh sách tìm kiếm (44)
Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang hưởng lương hưu tự nguyện bị chết, thân nhân được hưởng những quyền lợi gì về BHXH?
Ngày gửi:
23/06/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp tuất?
Ngày gửi:
23/06/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Mức trợ cấp tuất một lần được tính như thế nào?
Ngày gửi:
23/06/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Điều kiện hưởng trợ cấp tuất một lần?
Ngày gửi:
23/06/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Thân nhân của người chết phải đủ những điều kiện gì để được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng? Mức trợ cấp hàng tháng là bao nhiêu?
Ngày gửi:
23/06/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Những trường hợp nào chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?
Ngày gửi:
23/06/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời
Những đối tượng nào khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng? Mức trợ cấp mai táng là bao nhiêu?
Ngày gửi:
23/06/2016
Ngưởi gửi:
Email:
Trạng thái:
Đã trả lời