Tên thủ tục
Tên thủ tục
  • DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (23)
Lĩnh vực:
Lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH Quận/ huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Lĩnh vực:
Lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH
Đơn vị thực hiện:
BHXH Tỉnh