Thông báo về việc giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu

26/03/2020 04:47 PM


Kể từ ngày 15/3/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu trên địa bàn tỉnh Hà Nam theo quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ- CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ (NĐ14/2020/NĐ-CP).

* Đối tượng áp dụng:

1. Nhà giáo là giáo viên, giảng viên, cô nuôi dạy trẻ, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm nhà trẻ, phó chủ nhiệm nhà trẻ, giám đốc, phó giám đốc, trưởng khoa, phó trưởng khoa, chủ nhiệm khoa, phó chủ nhiệm khoa, trưởng ban, phó trưởng ban, trưởng phòng, phó trưởng phòng, nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại các cơ sở giáo dục công lập sau:

a) Cơ sở giáo dục mầm non;

b) Cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Cơ sở giáo dục đại học;

đ) Cơ sở giáo dục thường xuyên;

e) Các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục hoặc nghỉ chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và được bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội để hưởng lương hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011 tại cơ sở giáo dục bán công nhưng trước đó được điều động từ các cơ sở giáo dục công lập hoặc tại cơ sở giáo dục bán công do cấp có thẩm quyền chuyển đổi từ cơ sở giáo dục công lập và được xếp lương theo bảng lương của ngạch viên chức ngành giáo dục.

3. Nhà giáo làm công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập được cấp có thẩm quyền cử làm chuyên gia giáo dục ở ngoài nước, khi hết thời gian làm chuyên gia về nước thì nghỉ hưu ngay.

4. Nhà giáo nghỉ hưu có thời gian tham gia giảng dạy ở các lớp học được tổ chức tại các đơn vị thanh niên xung phong mà chưa hưởng các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho thanh niên xung phong; nhà giáo là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu sau đó chuyển ngành về công tác giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập khi nghỉ hưu là giáo viên, giảng viên trong lương hưu có phụ cấp thâm niên lực lượng vũ trang nhưng không có phụ cấp thâm niên nhà giáo.

* Điều kiện tính hưởng trợ cấp

Nhà giáo thuộc đối tượng áp dụng nêu trên được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội từ 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

2. Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1994 đến ngày 31 tháng 5 năm 2011.

3. Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

* Hồ sơ giải quyết hưởng trợ cấp

1. Đối với nhà giáo đang hưởng lương hưu: Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp (Mẫu số 01, ban hành kèm theo NĐ14/2020/NĐ-CP).

2. Đối với nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp, chưa được giải quyết chế độ mà từ trần từ ngày 01/01/2012 trở về sau, hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp của thân nhân (Mẫu số 02, ban hành kèm theo NĐ14/2020/NĐ-CP).

- Bản chụp Giấy chứng tử hoặc Giấy báo tử hoặc Quyết định của tòa án tuyên bố là đã chết (mang theo bản chính để đối chiếu).

- Giấy ủy quyền (Mẫu số 03, ban hành kèm theo NĐ14/2020/NĐ-CP); trường hợp chỉ có một thân nhân thì không cần lập Giấy ủy quyền này.

Đề nghị các nhà giáo và thân nhân đối chiếu với quy định nêu trên và các quy định tại NĐ14/2020/NĐ-CP, nếu thuộc đối tượng hưởng thì nộp hồ sơ về Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã (nơi lĩnh lương hưu) hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam để được xem xét giải quyết.

Lưu ý: Những nhà giáo thuộc đối tượng áp dụng nêu trên nhưng đã được giải quyết chế độ theo quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu nhưng chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu thì không được hưởng, không được điều chỉnh mức hưởng trợ cấp theo quy định tại NĐ14/2020/NĐ-CP.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo./

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam