Thực hiện quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH.

14/08/2019 08:02 AM


 

 

Ngày 31/01/2019, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết định số 166/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực  thi hành kể từ ngày 01/5/2019 và thay thế các Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016, Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016; bãi bỏ các Công văn số 3647/BHXH - CSXH ngày 21/9/2016 hướng dẫn tạm thời chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và các quy định khác do BHXH Việt Nam ban hành trước đây trái với quy định tại Quyết định này.

Để thực hiện đúng quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hà Nam đề nghị các đơn vị sử dụng lao động căn cứ nội dung Quyết định số 166/QĐ-BHXH nêu trên và biểu mẫu đính kèm (được đăng tải tại địa chỉ: http:/www.bhxhhanam.gov.vn) để nghiên cứu, thực hiện kể từ ngày 01/5/2019.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị sử dụng lao động liên hệ với BHXH các huyện, thành phố nơi đăng ký tham gia BHXH hoặc BHXH tỉnh Hà Nam (Phòng Chế độ BHXH hoặc Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính) để được hướng dẫn.

- Link dowload: Quyết định số 838/QĐ-BHXH

- Link dowload: Quyết định số 166/QĐ-BHXH


 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN