Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (5)
Trích yếu: 166/QĐ-BHXH Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 28-NQ/TW VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày ban hành:
23/05/2018
Ngày có hiệu lực:
23/05/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHYT sửa đổi bổ sung 2014
Ngày ban hành:
13/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Luật BHYT 2008
Ngày ban hành:
14/11/2008
Ngày có hiệu lực:
01/07/2009
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực