Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH BIỂU MẪU (44)
Trích yếu: Mẫu số: A01-TS
Ngày ban hành:
01/11/2012
Ngày có hiệu lực:
01/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: D01b-TS
Ngày ban hành:
01/11/2012
Ngày có hiệu lực:
01/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: D01-TS
Ngày ban hành:
01/11/2012
Ngày có hiệu lực:
01/11/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: C04-TS
Ngày ban hành:
31/10/2012
Ngày có hiệu lực:
31/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số: D03-TS
Ngày ban hành:
31/10/2012
Ngày có hiệu lực:
31/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 3-CBH (Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng)
Ngày ban hành:
30/10/2012
Ngày có hiệu lực:
30/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 22-CBH (Giấy xác nhận đang đi học)
Ngày ban hành:
30/10/2012
Ngày có hiệu lực:
30/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Mẫu số 20-CBH (Giấy đề nghị thay đổi nơi lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH)
Ngày ban hành:
30/10/2012
Ngày có hiệu lực:
30/10/2012
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực