CV1149/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT năm 2019 - 2020

25/11/2019 08:32 AM


V/v thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT năm 2019 - 2020

 V/v thông báo bổ sung cơ sở ký hợp đồng KCB BHYT năm 2019 - 2020

CV1149GDBHYT.LangSon.pdf