Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn

27/04/2020 04:05 PM


(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

Địa chỉ: 63 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

- Số lao động: 40

- Số tháng nợ: 16

- Số tiền nợ: 1.397.795.029 đồng