CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

27/04/2020 04:52 PM


(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

Địa chỉ: Phòng tổ chức hành chính - tầng 8 Tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành - Đống Đa

- Số lao động: 114

- Số tháng nợ: 21

- Số tiền nợ: 6.036.913.797 đồng