27/04/2020 04:20 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:17 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:15 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:13 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:11 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:09 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:07 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:05 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:02 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

27/04/2020 04:00 PM

(Số liệu tính đến ngày 31/3/2020, lấy tại ngày 14/4/2020)

CÔNG TY TNHH TRƯỜNG MINH

Công ty CP Licogi 13 (Cơ giới và xây lắp 13)

CÔNG TY CP THÁI LAN PAINT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÔNG ĐÀ 2 E&C

Công ty CP Dầu khi Đông Đô

Công ty CP Đầu tư & Thương mại Hợp Thành

Công ty CP Xây dựng và Thiết bị công nghiệp CIE1

Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn

Công ty CP bê tông xây dựng A&P

Công ty Kinh doanh Phát triển và Đô thị Hà Nội