CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG – BỆNH NGHỀ NGHIỆP

21/07/2016 10:05 AM


 

 

- Đối với người lao động đang làm việc bị TNLĐ, BNN (quy định tại điều 46, 47, 50 Luật BHXH 2014) thì thời điểm hưởng trợ cấp từ khi người lao động điều trị xong ra viện.
- Trường hợp thương tật hoặc bệnh tật tái phát, người lao động được giới thiệu đi giám định lại mức suy giảm khả năng lao động thì thời điểm hưởng trợ cấp mới tính từ tháng có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa (Điều 48 Luật BHXH).
- Chế độ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau TNLĐ-BNN được tính mới mức hưởng một ngày theo Luật số 71/2006 (theo hai mức là 25% và 40% mức lương cơ sở).
- Đối với đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập BCH Công đoàn thì do chủ sử dụng lao động quyết định số ngày nghỉ theo quy định.
(Chế độ TNLĐ &ndash BNN sẽ thực hiện theo Luật An toàn vệ sinh lao động có hiệu lực từ 01/7/2016).