BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

21/07/2016 10:31 AM


 

 

Căn cứ pháp lý:
- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014
        - Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT
        - Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT
        - Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
1. Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình:
a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).
b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật BHYT thuộc đối tượng đã tham gia BHYT theo các nhóm khác).
2. Nguyên tắc đóng, mức đóng:
- Khi tham gia BHYT, bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình với mức đóng 4,5% mức lương cơ sở/tháng. Nguyên tắc giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:
+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở
+ Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất
+ Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất
+ Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất

+ Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

(Đối với hộ gia đình được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng thì không áp dụng giảm trừ mức đóng như trên, theo điểm Điểm g, Khoản 1 Điều  2 Nghị định 105/2014/NĐ-CP)

3. Mức hưởng do Quỹ BHYT chi trả chi phí KCB:
(Giống mức hưởng BHYT bắt buộc)