PHÒNG QUẢN LÝ THU

VĂN PHÒNG

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG

PHÒNG QUẢN LÝ HỒ SƠ

PHÒNG CẤP SỔ, THẺ

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 2

PHÒNG GIÁM ĐỊNH BẢO HIỂM Y TẾ 1

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH