PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

15/03/2013 09:20 AM


Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Huyến

Điện thoại: 37.221464 

*****

Phó Trưởng phòng: Hà Thị Hồng Thanh

Điện thoại: 37.221454 

*****

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Thu Hằng

Điện thoại: 37.223363

*****

Phó Trưởng phòng: An Thị Thu Thủy

Điện thoại: 37.223363

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện công tác kế hoạch và quản lý tài chính, tài sản, tổ chức công tác kế toán của Bảo hiểm xã hội thành phố theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội thành phố.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bảo hiêm xã hội tỉnh trong công tác lập và phân bổ dự toán chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hàng năm. Tổng hợp dự toán thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn thành phố báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, phối hợp với Phòng Quản lý thu xây dựng và phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế hàng năm; xây dựng các văn bản liên quan đến chi tiêu trong nội bộ đơn vị.
  2. Tổ chức cấp kinh phí chi trả cho đối tượng hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiếm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế. Thực hiện cấp ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm xã hội huyện ký hợp đồng và tham gia thẩm định quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.
  3. Tham mưu, đề xuất xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản. Tổ chức cấp kinh phí và quản lý chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, báo hiểm y tế, đầu tư xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị và các nguồn kinh phí khác của Bảo hiểm xã hội thành phố quy định.
  4. Tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tài chính: Thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; chi phí quản lý bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiềm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; chi đầu tư xây dựng hàng quý, năm thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố.

       đ. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ xét duyệt quyết toán quý, năm cho Bảo hiểm xã hội huyện, thực hiện chế độ, định mức chi tiêu tài chính; quản lý, sử dụng và hạch toán, kế toán các nguồn kinh phí, tài sản theo quy định.

  1. Tiếp nhận khoản kinh phí từ ngân sách địa phương chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội tự nguyện.
  1. Tổ chức chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp; chủ trì, tham mưu thực hiện ký hợp đồng về dịch vụ chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, trợ câp thất nghiệp và quản lý người hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội với tổ chức dịch vụ công; thực hiện chuyển kinh phí và thanh quyết toán kinh phí chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiêm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đối với các tổ chức dịch vụ công theo quy định.
  2. Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các nghiệp vụ quản lý tài chính, hạch toán, kế toán, chi trả các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế theo quy định.
  3. Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ thực hiện lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động theo năm; báo cáo tài chính quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm và báo cáo nghiệp vụ quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm hàng quý theo quy định.

        k. Tham mưu việc hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bảo hiếm xã hội thành phố thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán.

        l. Quản lý và chịu trách nhiệm về dữ liệu trong phần mềm quản lý tài chính kế toán theo phân quyền, trên địa bàn toàn thành phố.

        m. Đề xuất với cấp có thẩm quyền việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ tài chính đối với các quỹ và cơ chế tài chính áp dụng đối với hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

        n) Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bôi dường nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

        o) Tô chức thực hiện chương trình, kê hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thông quản lý chât lượng theo tiêu chuân TCVN ISO.

        p) Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo; theo dõi, lưu giừ, quản lý chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế hoạch và quản lý tài chính.

        q)  Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

        r)   Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xâ hội thành phố giao.