PHÒNG THANH TRA - KIỂM TRA

14/01/2020 09:27 AM


Trưởng phòng: Nguyễn Huy Quân

Điện thoại: 37.228.005 

*****

Phó Trưởng phòng: Chu Quang Dũng

Điện thoại:  37.228.006  

*****

Phó Trưởng phòng: Tưởng Văn Minh

 

Điện thoại:  37.228.006

*****

  1. Chức năng:

Phòng Thanh tra - Kiếm tra có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiêm xã hội thành phố tổ chức thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn thành phố, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tô chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ, chính sách về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiêm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiếm xã hội thành phố.

  1. Nhiệm vụ và quyển hạn:
  1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương, các phòng nghiệp vụ để kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế và cơ sở khám bệnh, chừa bệnh ký hợp đồng khám bệnh, chừa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiêm y tế.
  2. Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch kiểm tra, kế hoạch thanh tra chuyên ngành gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam phê duyệt; tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đã được phê duyệt. Kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố trong việc thực hiện các chế độ, chính sách, thu, chi bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiêm y tế và quản lý tài chính theo quy định. Thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc theo chỉ đạo của người có thẩm quyền liên quan đến việc đóng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiêm thât nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra, thanh tra, kết quả xử phạt vi phạm hành chính và xử lý, thu hồi, hoàn trả các khoản thu, chi trái quy định của pháp luật đã được Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố phê duyệt.
  3. Thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, thường trực tiếp công dân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm tra, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định.
  4. Giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đề xuất, kiến nghị với co quan quan lý nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế trên địa bàn thành phố đê xử lý nhừng hành vi vi phạm pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiêm y tế.

       đ. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xà hội huyện. Là đầu mối tập hợp hồ sơ, tài liệu tham mưu cho Giám đôc Bảo hiêm xã hội thành phố tham gia vào quá trình tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

  1. Tham gia đoàn thanh tra liên ngành về thanh tra việc thực hiện chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bao hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiêm y tế đối với các đơn vị trên địa bàn.
  1. Hướng dẫn sứ dụng và tô chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiêm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiêm xã hội Việt Nam.
  2. Tham gia, đề xuât với cấp có thẩm quyên việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách về lĩnh vực bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế.
  3. Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bôi dường nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

       k.Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

       l. Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

      m. Quản lý viên chức và tài sản cùa phòng theo quy định.

      n. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiêm xã hội thành phố giao.