PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

14/01/2020 09:29 AM


Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khải

Điện thoại: 37.236558 

Phó Trưởng phòng: Ngô Quang Thuận

Điện thoại: 37236557

1. Chức năng:

Phòng Công nghệ thông tin có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống Bao hiểm xã hội thành phố theo quy định của pháp luật, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và phân cấp quản lý của Bảo hiểm xã hội thành phố.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc liên quan xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố chương trình, kế hoạch hàng năm, dài hạn về công nghệ thông tin cua Bảo hiểm xã hội thành phố.
  2. Quản lý, khai thác, sử dụng và bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản các dữ liệu, chương trình, phần mềm về công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo phân cấp quản lý.
  3. Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý thuộc hệ thống Bảo hiểm xâ hội thành phố.
  4. Tổ chức thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý; xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống Bảo hiêm xã hội thành phố; cung cấp các số liệu tổng hợp và phân tích theo yêu cầu quản lý của Ngành. Chủ trì theo dõi, cập nhật biến động tăng giảm dữ liệu hộ gia đình theo quy định.

       đ. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố.

  1. Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương trình, hệ thống công nghệ thông tin ở các đơn vị trực thuộc Bảo hiêm xã hội thành phố; đề xuất việc sửa chữa, mua sắm, thanh lý các thiết bị công nghệ thông tin.
  1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của “Quản trị mạng cấp II”; chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bảo hiêm xã hội thành phố tổ chức quản lý, vận hành và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn các cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố.
  2. Chỉ đạo và hỗ trợ Bảo hiểm xã hội huyện về quản trị mạng và khăc phục các sự cố vê công nghệ thông tin.
  3. Hướng dẫn sử dụng và tổ chức thực hiện giao dịch điện tử thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng đối với Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật và của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

        k.  Phối hợp với đơn vị nghiệp vụ liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

        l. Tô chức thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO.

        m. Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo theo quy định; tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

        n.  Quản lý viên chức và tài sản của phòng theo quy định.

        o.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố giao.