• DANH SÁCH PHIẾU THĂM DÒ
Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?

1. Bạn có thể cho biết ý kiến về thông tin cung cấp trên Cổng TTĐT của BHXH Thành phố?

Hài lòng
Bình thường
Không hài lòng