• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Quy trình hoàn trả tiền đóng của đối tượngchỉ tham gia BHYT: Mã số 108/HNO
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

* Trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng bị chết trước khi in thẻ BHYT; trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng hoặc thẻ chưa trả cho người sử dụng:

+ Bản sao Giấy chứng tử; Mẫu TK1-TS

* Trường hợp người tham gia BHYT đã đóng tiền nhưng sau đó chuyển sang tham gia BHYT theo đối tượng khác:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Giấy tờ chứng minh đã tham gia BHYT đối tượng khác.

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết

05 ngày.

Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm