• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Cấp lại sổ BHXH (tờ bìa, tờ rời): Mã số 201/HNO.
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

1.1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ: (tờ bìa, tờ rời sổ BHXH).

- Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ (Không phải xác minh; không thay đổi thông tin): Mã số 20101/HNO

- Cấp lại sổ BHXH do mất (Phải xác minh): Mã số 20102/HNO

a) Người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

-Sổ BHXH (trường hợp rách hỏng, gộp sổ).

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Lưu ý: - Trường hợp cấp lại sổ BHXH do mất, nếu người lao động đóng BHXH ở nhiều đơn vị khác nhau, hướng dẫn người lao động kê khai rõ thời gian đóng ở từng đơn vị và địa chỉ nơi đơn vị đó đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN.

        - Trường hợp hồ sơ gộp sổ phải kiểm tra các sổ BHXH đề nghị gộp phải trùng khớp hoàn toàn những thông tin về nhân thân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, CMTND, nơi cấp, ngày cấp.

 

1.2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày tháng năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch: Mã số 20103/HNO

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

Thành phần hồ sơ:

a) Người tham gia

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Sổ BHXH

- Hồ sơ kèm theo (Mục 4 Phụ lục 01) bao gồm:

+ Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định và chứng minh thư/thẻ căn cước/hộ chiếu.

+ Trường hợp là đảng viên theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết

+ 10 ngày đối với mã 20101/HNO và mã 20103/HNO.

+ 40 ngày đối với mã 20102/HNO.

Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm