• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Ghi xác nhận thời gian công tác trong Quân đội; công an ND theo Khoản 2, Điều 23, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015: Mã số 206/HNO.
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện

6.1 Hồ sơ tiếp nhận tại BHXH Thành Phố: Mã số 20601/HNO.

6.2. Hồ sơ tiếp nhận tại BHXH HuyệnMã số 20602/HNO.

Thành phần hồ sơ

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS có phụ lục ghi rõ quá trình làm việc, chức danh công việc, tiền lương);

+ Sổ BHXH (đối với người lao động đã được cấp sổ BHXH);

+ Hồ sơ kèm theo (Mục 1 Phụ lục 01) bao gồm: 

a) Quyết định phục viên, xuất ngũ.

b) Giấy xác nhận chưa hưởng chế độ trợ cấp theo Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 02/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Quyết định về việc thu hồi Quyết định hưởng chế độ và số tiền trợ cấp một lần theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó Phòng/Tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết

10 ngày.

Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm