• CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục 4. Thanh quyết toán chi phí KCB BHYT: Mã số 504/HNO
Loại thủ tục TTHS một cửa
Lĩnh vực Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
Cơ quan thực hiện
Ngày ban hành
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Thành phần hồ sơ

* Hồ sơ do Cơ sở KCB cung cấp:

+ Danh sách KCB BHYT ngoại trú (Mẫu số C79a-HD);

+ Danh sách KCB  BHYT nội trú (Mẫu số C80a-HD);

+ Thống kê VTYT thanh toán BHYT (Mẫu số 19/BHYT);

+ Thống kê thuốc thanh toán BHYT (Mẫu số 20/BHYT);

+ Thống kê DVKT thanh toán BHYT (Mẫu số 21/BHYT).

* Hồ sơ do cơ quan BHXH lập:

Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh ngoại trú được duyệt C79b-HD;

+Danh sách người bệnh BHYT khám, chữa bệnh nội trú được duyệt C80b-HD;

+ Biên bản lấy mẫu giám định hàng tháng (nếu có);

+ Biên bản xác định sai sót trên mẫu giám định hàng tháng;

+ Thông báo kết quả giám định và xử lý sai sót hàng quý;

+ Thông báo tổng hợp kinh phí khám, chữa bệnh và chi phí phát sinh ngoài cơ sở khám, chữa bệnh(Mẫu số C81-HD);

+ Biên bản thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT (Mẫu C82-HD);

 

Số lượng hồ sơ 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.
Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh sách mẫu tờ khai:
Không có tệp đính kèm
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý
Thông tin thêm